Клинична лаборатория

 

 

Извършваме изследвания на следните групи пациенти:

Изследвания:

Утвърден ценоразпис и изследвания: 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

 

Вземане на венозна кръв

10.00 

 

                                         ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Пълна кръвна картина - ПКК - 3 dff                                                                           6.00

 

Пълна кръвна картина - ПКК - 5 diff

7.00 

 

Морфология на еритроцитите

9.00 

 

ПКК + ДКК+ морфология на еритроцитите

14.00 

 

ПКК + морфология на еритроцитите

11.00 

 

ПКК+ДКК

11.00 

 

ПКК+ДКК+СУЕ

13.00 

 

СУЕ

2.50 

 

Кръвно-газов анализ

 

Кръвно газов анализ ( КАС)

24.00 

 

ЕЛЕКТРОЛИТИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ

 

ЖСК ( TIBC )

5.00 

 

Желязо (Fe)

7.00 

 

Желязо (Fe)+ ЖСК (TIBC)

10.00 

 

Желязо и ЖСК фракции

10.00 

 

Калий ( K ; Potassium)

5.00 

 

Натрий ( Na ; Sodium )

5.00 

 

Калий ( K ) + Натрий ( Na )

7.00 

 

Калций общ ( Ca ; Calcium )

5.00 

 

Йонизиран калций ( Са++  )

10.00 

 

Магнезий ( Mg ; Magnesium )

6.00 

 

Фосфор  ( P ; Phosphate )

5.00 

 

Хлор ( Cl ; Chloride )

5.00 

 

Кр.захар. Профил-3 кратен

8.00 

 

 БИОХИМИЯ

 

Глюкоза (Glucose)                                                                                                       3.50

 

АсАТ (GOT; AST)

3.50 

 

АлАТ (GPT; ALT)

3.50 

 

Гама ГТ  ( GGT )

3.50 

 

КРЕАТИНИН

3.50 

 

Креат. клирънс (Creat clearance)

9.00 

 

Урея ( Urea )

3.50 

 

Пикочна киселина (Uric acid)

3.50 

 

Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )

3.50 

 

Билирубин - общ ( Total Bilirubin )

3.50 

 

Общ белтък (Total protein)

3.50 

 

Албумин (Albumin)

3.50 

 

Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )

3.50 

 

Алфа - амилаза ( Amylase )

4.00 

 

Липаза

4.00 

 

ЛДХ ( LDH )

3.50 

 

Лактат ( lactate )

9.00 

 

Креатин фос. киназа ( CPK )

5.00 

 

Триглицериди (Triglyceride )

3.50 

 

Холестерол - HDL-Cholesterol

3.50 

 

Холестерол - LDL-Cholesterol

3.50 

 

Холестерол - общ ( Total Cholesterol )

3.50 

 

Липиден профил

12.00 

 

Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )

15.00 

 

ОГТТ + Трикратен Инсулин

64.00 

 

                                      МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО

 

 

C-реактивен Протеин ( CRP )

10.00 

 

Анти-Стрептолизинов Титър (AST)

7.00 

 

Ревма фактор скрининг (RF)

7.00 

 

                                         КРЪВОСЪСИРВАНЕ - СКРИНИНГ

 

aPTT (ККВ)

5.00 

 

Време на кървене (Bleeding time)

3.00 

 

Д димер ( D-dimer )

22.00 

 

Протромбиново време ( PT )/ %/ INR

5.00 

 

Фибриноген ( Fibrinogen )

5.00 

 

                 СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ

 

 

 

 

CPK - MB фракция

14.00 

 

NT-proBNP

65.00 

 

Тропонин

20.00 

 

Високочувствителен CRP ( hs CRP )

10.00 

 

                                                        ХОРМОНИ

 

 

total hCG ( общ бета ЧХГ )

20.00 

 

Estradiol  (Естрадиол)

17.00 

 

FSH ( Фоликул Стим. Хормон )

17.00 

 

LH ( Лутеинизиращ Хормон )

17.00 

 

Progesterone ( Прогестерон )

17.00 

 

Prolactin  ( Пролактин )

17.00 

 

Testosterone  ( Тестостерон )

17.00 

 

TSH   ( Тиреотропен Хормон )

17.00 

 

FT 3  ( свободен Т3 )

17.00 

 

FT 4 ( свободен Т4 )

17.00 

 

TSH + FT4 + FT3

40.00 

 

anti TPO ( MAT )

22.00 

 

anti Tg ( TAT )

22.00 

 

anti Tg ( TAT )+anti TPO ( MAT )

35.00 

 

Insulin ( 0 м)

19.00 

 

Insulin ( 120 м post 75g glucose )

19.00 

 

Insulin ( 60 м post 75g glucose )

19.00 

 

HOMA ( IR ) Инсулинова резистентност индекс

20.00 

 

 

 

 

                                                        ВИТАМИНИ

 

 

Витамин D total (25-OH Vitamin D)

34.00 

 

Витамин В12 ( Vit. B12 )

24.00 

 

Фолат в серум ( Folate )

24.00 

 

Феритин ( Ferritin )

20.00 

 

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

 

маркер  tPSA

17.00 

 

fPSA (свободен PSA)

18.00 

 

маркери fPSA / tPSA

28.70 

 

Маркер AFP (алфа - фето - протеин)

19.00 

 

Маркер CA 72-4

24.00 

 

маркер CA-19-9

19.00 

 

маркер CEA

19.00 

 

маркер CA 15-3

19.00 

 

маркер CA 72-4

24.00 

 

маркер CA-125

19.00 

 

маркер HE4

65.00 

 

Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация ( ROMA )

72.00 

 

Бета2 Микроглобулин

30.00 

 

 

 

 

УРИНА

 

Урина Общо хим. изсл. (Urinalysis)

4.00 

 

Урина седимент

2.50 

 

Урина Общо хим. Изсл. + седимент

5.00 

 

Алфа Амилаза в урината ( Amilase in urine )

5.00 

 

Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine)

5.00 

 

Микроалбумин в диуреза

13.00 

 

Микроалбуминурия

17.00 

 

 

 

 

ИМУНОЛОГИЯ

 

 

 

 

Имуноглобулин A ( IgA )

7.00 

 

Имуноглобулин G ( IgG )

7.00 

 

Имуноглобулин M ( IgM )

7.00 

 

                    ВИРУСОЛОГИЯ

 

 

Anti-SARS-CoV-2 IgG Quantitative (количествен)

27.00 

 

Anti-SARS-CoV-2 - количествен IgG

36.00 

 

Anti-SARS-CoV-2 - количествен IgG за служители

16.00 

 

 

 

 

                  ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ДОГОВОР С ВЪНШНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

 

Хормонален анализ

 

17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон)

26.00 

 

4 Androstenedione ( 4 Aндростендион )

26.00 

 

ACTH ( АКТХ в плазма )

23.00 

 

AMH (анти Мюлеров хормон) II generation

46.00 

 

AMH plus (анти Мюлеров хормон+)

57.00 

 

Aldosterone ( Алдостерон в плазма )

45.00 

 

BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид )

79.00 

 

Beta-CrossLaps in serum

24.00 

 

C-peptide ( C-пептид )

19.00 

 

Cortizol (Кортизол )

18.00 

 

DHEA-S ( ДХЕА-С )

18.00 

 

EPO (Еритропоетин)

45.00 

 

IGF 1  ( Соматомедин С )

47.00 

 

Inhibin B (Инхибин Б)

55.00 

 

N-mid osteocalcin

24.00 

 

PIGF (Плацентарен растежен фактор)

78.00 

 

Renin ( Ренин в плазма )

45.00 

 

TSH рецепторни антитела ( TRAC )

45.00 

 

hGH ( Соматотропен хормон )

22.00 

 

sFlt-1 (Разтворима тирозин киназа)

78.00 

 

Биохимичен скрининг

83.00 

 

Биохимичен скрининг-съкратен панел

47.00 

 

Кортизолов ритъм

32.00 

 

Паратхормон ( 1-84 PTH)

33.00 

 

Секс Хормон Свързващ Протеин ( SHBG )

22.00 

 

Тестове за прееклампсия: sFlt-1/PIGF

156.00 

 

маркер Calcitonin ( Калцитонин )

36.00 

 

Туморни маркери

 

Tumor M2-PK  (Туморна М2 ПК) - фецес

46.00 

 

Маркер SCC

24.00 

 

Невронспецифична енолаза ( NSE )

30.00 

 

Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb)

13.00 

 

маркер Cyfra 21-1

22.00 

 

маркер S-100

64.00 

 

Тиреоглобулин (Tg)

42.00 

 

Имунология

 

ANA профил

89.00 

 

ANA скрининг

26.00 

 

C 3 Комплемент ( Complement C3 )

7.00 

 

C 4 комплемент ( Complement C4 )

7.00 

 

IgE total

26.00 

 

HLA-B27

28.00 

 

OVERLAP Синдроми на съед. тъкан

153.00 

 

T-SPOT.TB ( Туберкулоза)

150.00 

 

anti Intrinsic factor (АТ към вътр. фактор) колич.

34.00 

 

anti- GAD 65/ IA 2 (GAD65/IA2 скрининг) колич.

58.00 

 

anti- tTG (анти тъканна трансглутаминаза) колич.

38.00 

 

anti- GP 1 (?2 Гликопротеин 1 АТ) скрининг

31.00 

 

anti-GP 1 IgG (Гликопротеин 1 IgG АТ) колич.

34.00 

 

anti- GP 1 IgM ( Гликопротеин 1 IgM АТ) колич.

34.00 

 

anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич.

44.00 

 

anti-AMA-M2 (анти митохондриални антит.) колич.

28.00 

 

anti-APL-IgG (анти фосфолипидни антитела) скр.

38.00 

 

anti-APL-IgМ (анти фосфолипидни антитела) скр.

38.00 

 

anti-Actin (Антигладкомускулни AT / АГМА)

28.00 

 

anti-Annexin V IgG (анти анексин V) количествен

34.00 

 

anti-Annexin V IgМ (анти анексин V) количествен

34.00 

 

anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг

35.00 

 

anti-Cardiolipin ACL IgG (анти кардиолип. антит.)

33.00 

 

anti-Cardiolipin ACL IgM (анти кардиолип. антит.)

34.00 

 

anti-Centromere B (Центромер B AT) количествен

34.00 

 

anti-GAD 65  (анти GAD 65 антитела) количествен

54.00 

 

anti-GBM (анти гломерулобазална мембрана) колич.

35.00 

 

anti-Gliadin IgA (анти глиадин. антитела) колич.

35.00 

 

anti-Insulin (анти-инсулинови антитела) колич.

28.00 

 

anti-Jo-1 (анти Jo-1 антитела) количествен

34.00 

 

anti-MPO (Myeloperoxidase) количествен

34.00 

 

anti-PR3 (Proteinase3) количествен

35.00 

 

anti-Parietal cell (анти париетални антит.) колич.

38.00 

 

anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM

35.00 

 

anti-RNP/Sm  (анти - RNP/Sm АТ) количествено

34.00 

 

anti-SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен

34.00 

 

anti-SS-B/La (анти SS-B/La антитела) количествен

34.00 

 

anti-Scl-70 (анти Scl-70 антитела) количествен

34.00 

 

anti-Sm (анти Sm антитела) количествен

35.00 

 

anti-ssDNA (анти едновериж. ДНК) количествен

32.00 

 

anti - ds DNA  (анти двДНК антитела) количествен

28.00 

 

Автоимунни васкулити

90.00 

 

Алфа 1 антитрипсин ( Alpha 1 antitrypsin )

35.00 

 

Анти Мутирал Цитролиниран Виментин ( anti MCV )

34.00 

 

Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ( anti CCP )

36.00 

 

Анти неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА)

45.00 

 

Анти-фосфолипиден синдром-Пълен пакет

143.00 

 

Анти-фосфолипиден синдром-Разширен

141.00 

 

Анти-фосфолипидни антитела - Съкратен

86.00 

 

Антиспермални антитела

24.00 

 

Антитела срещу чернодробни антигени

82.00 

 

Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан.

127.00 

 

Интерлевкин 6-IL6

35.00 

 

Криоглобулини ( Cryoglobulins )

14.00 

 

Прокалцитонин - PCT

54.00 

 

Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA )

34.00 

 

Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG )

34.00 

 

Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM )

34.00 

 

Ревматоиден артрит

135.00 

 

Сиало Дефицитен Трансферин (CDT)

46.00 

 

Системен лупус

146.00 

 

Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold )

117.00 

 

Трансферин ( Transferrin )

16.70 

 

Фенотипизиране на NK/TNK клетки

90.00 

 

Хаптоглобин ( Haptoglobin )

24.00 

 

Церулоплазмин ( Ceruloplasmin )

24.00 

 

Хематология

 

Ретикулоцити (Reticulocytes)#

5.00 

 

Ретикулоцити+Морф.на ер.+ПКК+ДКК

16.00 

 

Ретикулоцити+Морф.на еритр+ПКК

13.00 

 

Ретикулоцити+ПКК

10.00 

 

Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia)

26.00 

 

 Биохимия

 

Бикарбонат ( Bicarbonate )

10.00 

 

Електрофореза на белтъци (Protein electrophoresis)

26.00 

 

Имунотипиране на серумни имуноглобулини

96.00 

 

Кисела Фосфатаза ( Acid Phosphatase )

5.00 

 

Свободни Леки Вериги ( Free Light Chain pannel)

96.00 

 

Свободни Леки вер. тип капа (Free Light Chain-? )

50.00 

 

Свободни Леки вер.тип ламбда (Free Light Chain-? )

50.00 

 

ХБДХ  ( HBDH; LDH1+LDH2 )

6.00 

 

Холинестераза ( Cholinesterase )

6.00 

 

Цистатин C ( Cystatin C )

42.00 

 

Електролити

 

Мед ( Cu ; Cupper )

15.00 

 

Цинк ( Zn ; Zinc )

15.00 

 

Кръвосъсирване

 

Aspirin test (Аспирин зависима Тромбоц. агрегация)

162.00 

 

P2Y12 rec. blockade test (clopidogrel,ticagrelor)

204.00 

 

Антитромбин ІІІ

27.00 

 

Предразполжение към тромбоза-съкратен

118.00 

 

Предразположение към тромбоза

141.00 

 

Предразположение към тромбоза-разширен

198.00 

 

Свободен Протеин S (Free Protein S)

42.00 

 

Протеин С/PrC/

34.00 

 

 Урина

 

Kалий в диуреза ( Potassium in diuresis )

5.00 

 

Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine)

3.50 

 

Калций в диуреза (Calcium in 24h Urine)

3.50 

 

Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine)

3.50 

 

Мед в диуреза (Copper in 24h Urine)

19.00 

 

Наркотични в-ва в урина (Drugs of abuse in urine)

36.00 

 

Натрий в диуреза ( Sodium in diuresis )

5.00 

 

Оксалат в диуреза (Oxalate in 24h Urine)

35.00 

 

Пикочна к-на в диуреза (Urate in 24h urine)

3.50 

 

Урея в диуреза (Urea in 24h. urine)

3.50 

 

Уринен албумин/Крeатинин ( UACR )

16.00 

 

Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine)

3.50 

 

Хлор в диуреза ( Chloride in diuresis )

5.00 

 

Цистин в диуреза (Cystine in 24h Urine)

35.00 

 

Цитрат  в диуреза (Citrate in 24h Urine)

35.00 

 

   Вирусология

 

 

 

 

Anti-SARS-CoV-2 IgM Quantitative (количествен)

27.00 

 

Хепатит А ( anti-HAV IgM )

21.00 

 

Хепатит А ( anti-HAV total )

24.00 

 

Хепатит В колич. ДНК ( HBV  DNA quantitative )

180.00 

 

anti-HBc IgM

21.00 

 

anti-HBc total

21.00 

 

anti-HBsAg

21.00 

 

HBeAg

21.00 

 

Anti-HbeAg

21.00 

 

HBsAg ( quantitative test )  количествен тест

23.00 

 

HBsAg и anti-HDV IgM

35.00 

 

Хепатит С ( anti-HCV antibodies )

21.00 

 

anti-HCV by Immunoblot (Хепатит C-имуноблот)

117.00 

 

Хепатит D ( anti-HDV IgM )

23.00 

 

Хепатит D ( anti-HDV total )

23.00 

 

Хепатит Е ( anti-HEV IgG )

21.00 

 

Хепатит Е ( anti-HEV IgM )

21.00 

 

EBV IgM

27.00 

 

EBV количествен PCR (Viral Load)

238.00 

 

Ебщайн-Бар-Вирус IgG blot

52.00 

 

HCV колич.РНК ( HCV RNA quantitative )

180.00 

 

HHV-6 IgG ( Човешки Херпес Вирус-6 )

34.00 

 

Морбили IgG (Measles)

34.00 

 

Морбили IgG , IgM (Measles IgG, IgM)

57.00 

 

Морбили IgM (Measles)

34.00 

 

Паротит (Заушка)  anti-Mumps IgG

27.00 

 

Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM

29.00 

 

Рубеола (Rubella) IgG

21.00 

 

Рубеола (Rubella) IgM

21.00 

 

Сифилис (anti-Syphilis)

9.00 

 

Токсоплазмоза IgG

23.00 

 

Токсоплазмоза IgM

23.00 

 

Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM )

42.00 

 

Бруцелоза (Brucella sp) IgМ

34.00 

 

Варицела зостер (Varicella zoster) IgG

30.00 

 

Варицела зостер (Varicella zoster) IgM

30.00 

 

Варицела зостер (Varicella zoster) IgM, IgG

50.00 

 

Генотипиране на 12 типа HPV

91.00 

 

Изсл. на кърлеж за Borrelia

20.00 

 

Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgG

72.00 

 

Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgM

72.00 

 

Инфекц. мононукл. (EBV  VCA IgG)

27.00 

 

Инфекц. мононукл. (EBV  VCA IgM)

27.00 

 

Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG, IgM)

46.00 

 

Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM )

27.00 

 

Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG )

27.00 

 

Лаймска болест Immunoblot IgG (потвърдителен)

53.00 

 

Лаймска болест Immunoblot IgM (потвърдителен)

53.00 

 

Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgG (s 1-6)

34.00 

 

Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1)

34.00 

 

Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM

38.00 

 

Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG

34.00 

 

Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1)

27.00 

 

Херпес Симплекс тип 1 IgG, IgM (HSV1)

47.00 

 

Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1)

27.00 

 

Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2)

27.00 

 

Херпес Симплекс тип 2 IgG, IgM (HSV2)

47.00 

 

Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2)

27.00 

 

Цитомегаловирус (CMV) IgG

23.00 

 

Цитомегаловирус (CMV) IgG+ avidity test

57.00 

 

Цитомегаловирус (CMV) IgG, IgM

36.00 

 

Цитомегаловирус (CMV) IgM

23.00 

 

Цитомегаловирус CMV DNA

190.00 

 

Хеликобактер пилори anti-H. pylori IgG

20.00 

 

Mycoplasma pneumoniae IgG

24.00 

 

Mycoplasma pneumoniae IgM

24.00 

 

ParvovirusB19 IgM(Пета болестErythema infectiosum)

34.00 

 

Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgA IIF

84.00 

 

Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG

34.00 

 

Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG IIF

84.00 

 

Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM

34.00 

 

Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM IIF

84.00 

 

Скрининг за 14 типа HPV и течна цитология

72.00 

 

Скрининг за наличие на 14 типа HPV

55.00 

 

Скрининг за нискорискови HPV тип 6/11

58.00 

 

Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA

21.00 

 

Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG

21.00 

 

Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM

21.00 

 

BKV количествен PCR (Viral Load) Полиома вирус

204.00 

 

Chlamydia trach. DNA  Уретрален Секрет

36.00 

 

Chlamydia trach. DNA Еякулат

36.00 

 

Chlamydia trach. DNA Очен Секрет

36.00 

 

Chlamydia trach. DNA Ставен Пунктат

36.00 

 

Chlamydia trach. DNA Урина

36.00 

 

Chlamydia trach. DNA Цервикален Секрет

36.00 

 

Chlamydophila pneumoniae IgA

34.00 

 

Chlamydophila pneumoniae IgG

34.00 

 

Chlamydophila pneumoniae IgM

34.00 

 

Coxiella Burnetii IgG/M/A IIF panel, ph.1+2

168.00 

 

    Лекарства и витамини

 

HLA-B*57:01

312.00 

 

Валпроева киселина ( Valproate )

24.00 

 

Дигоксин ( Digoxin )

24.00 

 

Карбамазепин ( Carbamazepine )

24.00 

 

Литий ( Li ; Lithium )

19.00 

 

Фолат в еритроцити

29.00 

 

Хомоцистеин ( Homocysteine )

36.00 

 

 

 

 

      Алергология

 

Amoxicillin IgE Ab (c6)

36.00 

 

Ampicillin IgE Ab  (c5)

36.00 

 

Cefaclor IgE Ab (Rc7)

36.00 

 

Derm. farinae (d2) дом. акар-америка

36.00 

 

Derm. pteronyssinus (d1) дом.акар-европа

36.00 

 

INFANT  Phadiatop - Малки деца

48.00 

 

Penicillin G IgE Ab (c1)

36.00 

 

Phadiatop - Деца, Юноши, Възрастни

38.00 

 

Глутен ( Gluten; f79 )

36.00 

 

Гъбички ( Candida albicans; m5)

36.00 

 

Еозинофилен Катионен Протеин ( ECP )

41.00 

 

Мляко (  Milk; f2)

36.00 

 

Казеин  ( Casein; f78 )

36.00 

 

Алфа-лакталбумин ( ?-lactalbumin; f76)

36.00 

 

Бета-лактоглобулин ( ?-lactoglobulin; f77)

36.00 

 

Котка ( Cat dander IgE Ab - е1 )

36.00 

 

Куче ( Dog dander IgE Ab - е5)

36.00 

 

Латекс (Latex ; k82)

36.00 

 

Оса ( Common wasp venom IgE Ab; i3 )

36.00 

 

Плесен ( Aternaria alternata; m6)

36.00 

 

Пчела ( Honey bee IgE Ab; i1 )

36.00 

 

Свинско месо ( Pork ; f26)

36.00 

 

Соя (Soya bean; f14)

36.00 

 

Телешко месо (Beef ; f27)

36.00 

 

ПАНЕЛ 1 (fx5) - Хранителна алергия

48.00 

 

ПАНЕЛ 2  (gx1)- Тревни полени

48.00 

 

ПАНЕЛ 3 (hx2) - Домашен прах

48.00 

 

ПАНЕЛ 4 (Rrx2) - Регионален

48.00 

 

ПАНЕЛ 5 (sx1) - Инхалаторни алергени

48.00 

 

Панел 10 ( Атопия-20 алергена )

90.00 

 

Панел 11 ( 54 Хранителни и Инхалаторни алергени )

144.00 

 

Панел 12 -ALEX ( 280 хран. и инхал. алергени )

408.00 

 

Панел 6 ( 20 Хранителни Алергени )

90.00 

 

Панел 7 ( 20 Инхалаторни алегрени )

90.00 

 

Панел 8 ( Педиатричен инхалаторен 20 алергена )

90.00 

 

Панел 9 ( Кръстосани алергени-20 )

90.00 

 

Триптаза ( Тryptase )

38.00 

 

Хранителна нетолерантност IgG колич.-24 антигена

192.00 

 

Хранителна нетолерантност IgG колич.-44 антигена

236.00 

 

Яйце-белтък (Egg protein; f1)

36.00 

 

 

 

 

    Специализирани изследвания

 

PANORAMA основен панел

1 194.00 

 

PANORAMA пълен панел

1 680.00 

 

PANORAMA разширен панел

1 440.00 

 

Бъбречни конкременти

31.00 

 

Калпротектин - фецес ( Calprotectin ) количествен

45.00 

 

Панкреасна Еластаза-1 (Elastase pancreatic)-фецес

57.00 

 

Парадонтоза-анаеробни микр.и ген. предразположение

150.00 

 

Фекален Калпротектин,Лактоферин,Хемогл.,Трансф.

39.00

 

 

   ПАКЕТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ   

Пакети - наименования

Включени изследвания

Цена

Оценка Функцията на Щитовидната Жлеза-основен

TSH, FT4, FT3

 

44 лв.

Оценка Функцията на Щитовидната Жлеза-разширен

TSH, FT4, FT3,

Anti-Tg,

 Anti-TPO,

TSH-receptor antibodies

 

116  лв.

Оценка на Яйчникова функция-основен

LH, FSH, ESTRADIOL, PROLACTIN, PROGESTERON

 

70  лв.

Оценка на Яйчникова функция-разширен

LH, FSH, ESTRADIOL, PROLACTIN, PROGESTERON,

TESTOSTERON, AMH PLUS

 

127 лв.

Пакет Деца

ПКК, Желязо, CRP,

Урина-ОХИ+Седимент

25 лв.

Пакет Профилактика Жени-основен

ПКК, Глюкоза, Креатини, Пикочна киселина, Липиден профил, АЛАТ, ГГТ, CRP, TSH, Урина-ОХИ+Седимент

 

55 лв.

Пакет Профилактика Жени-разширен

ПКК, Глюкоза, Гликиран хемоглобин, Креатини, Урея, Пикочна киселина, Липиден профил, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, Общ билирубин, Калий, Натрий, Желязо, Общ калций, Магнезий,Фосфор, TSH,

 Ca 15-3, Витамин Д, Витамин Б12,

 Урина-ОХИ+Седимент

 

 

 

 

160 лв.

Проследяване на бременност-основен

ПКК, Глюкоза, 

Урина-ОХИ+Седимент, Стерилна урина

 

25 лв.

Проследяване на бременност-разширен

ПКК, Глюкоза, Желязо, Витамин Б12, Фолиева киселина, Витамин Д,

 Урина-ОХИ+Седимент, Стерилна урина

 

115 лв.

Пакет Профилактика Мъже-основен

ПКК, Глюкоза, Креатини, Пикочна киселина, Липиден профил, АЛАТ, ГГТ,

CRP,  Total PSA,

Урина-ОХИ+Седимент

 

 

66 лв.

Пакет Профилактика Мъже-разширен

ПКК, Глюкоза, Гликиран хемоглобин, Креатини, Урея, Пикочна киселина, Липиден профил, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, Общ билирубин, Калий, Натрий, TSH, Витамин Д, Витамин Б12,  TESTOSTERON, Тotal PSA, Free PSA

 Урина-ОХИ+Седимент

 

 

 

 

163 лв.

 

 

Фитнес - Стандарт

ПКК, Глюкоза, Креатини, Урея, Липиден профил,АСАТ, АЛАТ, ГГТ, LH, FSH, TESTOSTERON

 Урина-ОХИ+Седимент

 

 

77 лв.

 

 

Фитнес - Разширен

ПКК, Глюкоза, Креатини, Урея, Липиден профил,АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Креатин Киназа (КК). LH, FSH, TESTOSTERON, PROLACTIN, DHEA-S

 

 

110 лв.

 

Диагностика на Анемичен синдром

ПКК, ДКК, Морфология на еритроцити, Желязо, Феритин, Фолиева киселина, Витамин Б12

 

80 лв.

Диагностика на Метаболитен синдром

Липиден профил, Пикочна киселина, Глюкоза

15 лв.

 

Диабет

Глюкоза, Гликиран хемоглобин, Инсулин, Микроалбумин, Витамин Д

 

75 лв.

Инсулинов профил

Инсулин-0

Инсулин-60

Инсулин-120

 

50 лв.

Кортизолов профил

Кортизол-сутрин

Кортизол-следобед

30 лв.

Остеопороза

B-cross laps, PTH, Osteocalcin,  Общ калций, Йонизиран калций, Фосфор, АФ, Витамин Д

 

120 лв.

Бъбречна функция

ПКК, Креатини, Урея, Цистацин Ц,

Пикочна киселина,

Урина-ОХИ+Седимент

 

57 лв.

Чернодробна функция

ПКК, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, Общ билирубин, Общ белтък, Албумин, Протромбиново време, АПТТ, Фибриноген, Урина-ОХИ+Седимент

 

46 лв.

Сърдечна функция

ПКК, Креатин киназа (КК), CK-MB, Тропонин,

NT-pro BNP, Липиден профил

 

115 лв.

Пакет Мононуклеоза

ПКК, ДКК, СУЕ, ЛДХ, АСАТ, АЛАТ, Общ билирубин,

 EBV IgM

 

45 лв.

Пакет Хипертония

ПКК, Глюкоза, Липиден профил Калий, Натрий, Хлориди, Магнезий, Креатин Киназа (КК), CK-MB,

Урина-ОХИ+Седимент

 

 

60 лв.

Пакет Електролити

Калий, Натрий, Хлориди, Общ калций, Йонизиран калций, Магнезий, Фосфор

 

38 лв.

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ С ЛЕКАР КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ!

 

ОЩЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ТУК


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!