Проф.Борислав Владимиров

Завършва медицина през 1963 год. в МА гр. София. Първа специалност „анатомия” придобива през 1972 год., а втора специалност „ортопедия и травматология” през 1978 год. Присъдена научна степен „доктор на медицинските науки” през 1983 год. и научно звание „професор” през 1984 год. Проф.Владимиров е бил ръководител на Клиниката по ортопедия и травматология към Института за лечение на чужди граждани при Медицинската академия, завеждащ Катедра по ортопедия и травматология, началник на Клиниката по детска ортопедия към Университетска специализирана болница, заместник-директор по лечебната част и медицински управител. Дългогодишен преподавател по ортопедия и травматология на студенти, специализиращи и усъвършенстващи лекари. Участва като автор, съавтор и редактор в монографии, учебници и ръководства по ортопедия и травматология. Има около 200 научни публикации в специализираната литература. Автор е на съвременни оперативни техники в детската ортопедия и травматология.Член е на български и международни асоциации по ортопедия и травматология и по детска ортопедия. Избран е за академик към БАН.В дългогодишния си професионален път работи активно за намаляване на вродената и предизвикана дисплазия на тазобедрената става при новородени, разработва нови оперативни методи.