Управление

Д-р Христо Мазнейков - Управител и началник клиника "Ортопедия и травматология"

Специалист ортопед-травматолог с над 30 години практика в областта на артроскопската хирургия. Професионалната си кариера започва през 1982 година като ординатор по хирургия в сектор по ортопедия и травматология към Районна болница, гр.Петрич, от 1983 г. е назначен за ординатор в Институт “Пирогов”, а от 01.05.1985 г. е избран за научен сътрудник към Институт “Пирогов”, от 1989 до 2000 г. е научен сътрудник І ст.в Дианабад – Клиника по спортна травматология и ортопедия, от 1.01. 2001 г. е избран за научен сътрудник І ст. в Клиника “Долен крайник” на Института по ортопедия и травматология, Горна баня. През 1994 година заедно с д-р Мазнейкова регистрират Медицински център“Света София” за упражняване на частна медицинска дейност в областта на АГ, ортопедия и травматолотия и вътрешни болести. През 2006 г. откриват Многопрофилна болница за активно лечение „Света София“, където д-р Мазнейков изпълнява длъжността началник Клиника по ортопедия и травматология и управител.

Доц. д-р Валентина Мазнейкова, д.м. – Заместник управител и началник клиника по АГ

Специалист акушер-гинеколог с над 30-годишен опит в областта на високо-рисковата бременност, ултразвуковата диагностика и пренаталната медицина. Започва кариерата си като лекар през 1982 г., преминавайки през различни позиции: ординатор по акушерство и гинекология в Районна болница (гр. Петрич), младши, старши и главен асистент в Катедра по АГ при НИАГ (гр.София), главен административен асистент към Специализирана акушерска клиника “Майчин риск”, СБАЛАГ “Майчин дом”, МУ ( гр. София). Доктор на науките. Доцент по акушерство и гинекология. Има множество специализации в България и чужбина и богата преподавателска и лекторска дейност. През 1992 г., заедно с д-р Христо Мазнейков регистрират МЦ „Света София”. През 2006 г. откриват Многопрофилна болница за активно лечение „Света София“, където д-р Мазнейкова е началник Клиника по акушерство и гинекология и заместник управител.

д-р Михаил Зортев - Прокурист

Михаил Зортев е завършил Медицинския университет в София, специализирал е хирургия. В болницата в Кюстендил работи от 1989 г., където през последните осем години до 2010 година е управител, а от октомври 2010 г. за осем месеца е зам.-министър на здравеопазването в екипа на министър Стефан Константинов. Има специализации по социална медицина и здравен мениджмънт. Д-р Зортев изпълнява длъжността Прокурист.

д-р Явор Дренски - Консултант

Д-р Явор Дренски е завършил медицина през 1992 г. в МУ – София. Медицинското му образование продължава със специализация по Акушерство и гинекология. Работил е 8 години като лекар, 3 от които в Либия. Д-р Дренски е завършил магистърска програма по „Здравен мениджмънт“ през 2009 г., има магистърска степен по финанси от 2003 г., преминал е редица специализации в областта на болничния мениджмънт и болничните финанси. Специализирал е в САЩ, Швейцария, Унгария, Великобритания, Япония и др. Д-р Явор Дренски е част от екипа МБАЛ “Токуда Болница София” от самото й създаване, като последователно заема постовете Административен директор, Медицински директор и Изпълнителен директор до юли 2016 г. През 2015 г. д-р Дренски е отличен с наградата „Болничен мениджър на 2015” на Националните медицински награди. През ноември същата година е удостоен с наградата Мениджър на 2015 г. в кампанията на в. Стандарт, Дарик радио и МЗ „Млад Медик“ за активна подкрепа в развитието на младите лекари и професионалисти по здравни грижи. От ноември 2016 г. е консултант управление в МБАЛ “Света София”.

Христинка Стоянова - Главна сестра

През 1989 г. завършва ВМИ София със специалност акушерство. През 1999 г. завършва в МУ София управление на здравни грижи със степен Бакалавър. През 2002 г. завършва магистратура със специалност “Здравна политика и мениджмънт на здравеопазването”. От 1989 г. до 2011 г. работи в УМБАЛ “Александровска Болница” клиника по урология. От 2011 г. до 2016 г. УМБАЛ “София Мед”. Част от екипа на МБАЛ “Света София” от 2016 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

 

МБАЛ „Света София” декларира, че главна цел на Ръководството и целия персонал на Организацията е да създава и предоставя на своите пациенти продукт, който съответства на техните изисквания за качество и съвременно технологично ниво в областта на:

Клиничната и параклиничната диагностика
Активното лечение
Рехабилитацията и възстановяването
Медицинските научни изследвания и разработки

МБАЛ „Света София” непрекъснато повишава нивото на удовлетвореност на пациентите, проучва техните потребности, изисквания и предложения, като използва това за подобряване характеристиките на продукта и усъвършенстване на Интегрираната система за управление на качеството и информационната сигурност.

МБАЛ „Света София” се стреми да не допуска създаване и предлагане на продукти с отклонение. Целта е 100% изпълнение на договорите с НЗОК, защита на интересите на пациентите и удовлетворяване на техните медицински потребности.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА  ПО  ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

 

Системата за управление на информационната сигурност (СУИС) на МБАЛ „Света София” включва рамка, в която ясно са дефинирани целите и принципите на информационната сигурност, като едновременно с това създава ясни критерии за оценка на риска. СУИС е съобразена с всички бизнес, правни и нормативни изисквания на процесите по постигане на необходимото ниво на доверие, договорните задължения за осигуряване на сигурност и отговаря на стратегическия контекст за управление на риска в Организацията.

МБАЛ „Света София” декларира, че главна цел на Ръководството и целия персонал е да създава доверие, като предоставя на своите пациенти, партньори и заинтересовани лица продукт, който да съответства на техните изисквания за сигурност,  като едновременно с това гарантира конфиденциалност, цялостност и достъпност до информационните активи, осигуряващи процесите на:

Клиничната и параклиничната диагностика;

Активното лечение;

Рехабилитацията и възстановяването;

Медицинските научни изследвания и разработки.

МБАЛ „Света София” се стреми да осигури 100% сигурност на информационните активи, касаещи процесите и създаваните продукти.

МБАЛ „Света София” ясно определя информационната сигурност, нейните цели, области и степени на важност, като механизъм за осигуряване и/или използване на информацията. На тази база Организацията планира ефективни механизми за контрол, които гарантират постигането на поставените цели и се основават на основните принципи на информационната сигурност.

МБАЛ „Света София” непрекъснато повишава нивото на информационната сигурност и защитава информацията от широк диапазон заплахи, за да гарантира непрекъснатост на процесите, защита на бизнес интересите и повишаване конкурентността, доверието и деловите възможности на Организацията.

МБАЛ „Света София” непрекъснато изучава и внедрява най-новите научно-технически достижения в Системата за управление на информационната сигурност.

МБАЛ „Света София” поддържа екип от международно утвърден, високо квалифициран, специализиран и мотивиран персонал, който изпълнява на съвременно и професионално ниво всички задачи по обезпечаване на информационната сигурност. Ние се стремим всеки служител да осъзнава важността на своите действия и да участва активно в процеса на усъвършенстване на Системата за управление на информационната сигурност.

МБАЛ „Света София” внедрява, поддържа и усъвършенства интегрирана система за управление на качеството и сигурността, съответстваща на изискванията на ISO 9001:2000; ISO 27001:2005; и други български и международни стандарти и норми.

МБАЛ „Света София” непрекъснато изучава и предлага на пациентите най-новите научно-технически достижения в професионалната сфера на дейност.

МБАЛ „Света София” поддържа екип от високо квалифициран, специализиран и мотивиран персонал, който в срок и професионално решава всички проблеми на пациента. Ние се стремим всеки здравен работник да бъде експерт в своята работа и да осъзнава важността на своите действия по отношение удовлетворяването на изискванията на пациентите, при осигуряването  на правно съответствие на процесите и гарантиране на просперитета на Организацията.

МБАЛ „Света София” внедрява, поддържа и усъвършенства интегрирана система за управление на качеството и сигурността, съответстваща на изискванията на ISO 9001:2000; ISO 27001:2005; и други български и международни стандарти и норми.