Права и задължения на изпълнителите на медицинска помощ

Чл. 31. (1) Изпълнителят на медицинска или стоматологична помощ осъществява дейността си според правилата за добра медицинска практика и утвърдени медицински стандарти при спазване на професионалната тайна и правата на пациента.
(2) Изпълнителят по ал. 1 разяснява на ЗЗОЛ (задължително здравноосигурено лице) естеството на необходимите изследвания, манипулации, физикални и оперативни интервенции и риска, който те крият, и ги осъществява след получено съгласие от пациента.
(3) Информацията по ал. 2 се предоставя на пациента предварително или на възможно най-ранен етап и по начин, даващ му възможност да я разбере и да направи своя независим и свободен избор. За малолетните и непълнолетните лица и за поставените под пълно или ограничено запрещение лица изборът се извършва от техните родители и настойници, съответно със съгласието на техните родители и попечители.
(4) Изпълнителят на медицинска или стоматологична помощ може да не предостави информацията по ал. 3, ако прецени, че с това може да причини сериозни щети на душевното или физическото здраве на пациента. В тези случаи той е длъжен да я предостави на съпруг/а, родители/настойници/ попечители, други роднини по права линия, роднини по съребрена линия до втора степен включително.
Чл. 32. (1) Изпълнителят на медицинска или стоматологична помощ няма право да прилага диагностични и лечебни методи, които:
1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и създават риск за здравето и живота на пациента;
2. водят до временна промяна в съзнанието без съгласието на пациента, с изключение на животозастрашаващи състояния, изискващи спешна намеса, и при невъзможност да се вземе писмено съгласие на съпруг/а или роднини по чл. 31, ал. 4.
(2) На лица, които възпрепятстват оказването на медицинска или стоматологична помощ, може да не се окаже такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им.
Чл. 33.Изпълнителите на медицинска или стоматологична помощ се задължават да:
1. осигуряват достъпна медицинска или стоматологична помощ и изпълняват правилата за добра медицинска практика съгласно условията на НРД;
2. предоставят медицинска или стоматологична помощ по вид и обем, съответстваща на договорената;
3. предписват лекарства, заплащани напълно или частично от НЗОК—с изключение на изпълнителите на болнична медицинска и болнична стоматологична помощ;
4. предписват лекарства по вид и количества, съобразени с изискванията на НРД и други действащи нормативни документи;
5. не изискват плащане или доплащане от ЗЗОЛ за дейност, която според договора се заплаща изцяло или частично от НЗОК, извън предвидената в договора сума, с изключение на консумативи, посочени за определени клинични пътеки, както и случаите на договорено в НРД доплащане за стоматологични дейности;
6. предоставят задължително изискваната от НЗОК информация в срокове, структура и формат, посочени в договора;
7. осигуряват на длъжностните лица на НЗОК достъп до документи, свързани с отчитането на извършените дейности;
8. не разпространяват данни, свързани с личността на ЗЗОЛ, станали му известни при или по повод оказване на медицинска или стоматологична помощ, освен в случаите, предвидени със закон.