Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Анестесиология и интензивно лечение е специалност, която включва:

1. Анестезия – прилагане на анестетици чрез различни анестезиологични техники , за осигуряване обезболяване по време на оперативна интервенция.

2. Кардиопулмонална ресусцитация – дейности свързани с възстановяване на спряла сърдечна дейност, дишане и функции на централна нервна система.

3. Интензивно лечение – прилагане на лечебни дейности при критично нарушени жизнени функции.ОАРИЛ при болница „Света София”,  осъществява лечебнодиагностичен процес при болни с различни по тежест заболявания.

– Участва активно в лечебно – диагностичната дейност.- Осигурява адекватна анестезия и мониторинг на приетите за оперативно лечение пациенти.

– Осигурява грижи и лечение в ранния следоперативен период.

– Извършва диагностика и лечение при критични нарушения на жизнените функции.

Прилагат се:

– Обща интубационна анестезия.

– Спинална и епидурална анестезия.

– Периферни блокади, които осиуряват интраоперативно и продължително следоперативно обезболяване и комфорт на пациента .

– Анестезиологични техники за анестезия в еднодневната хирургия и лечение на болката.

Персонал

доц Лилия Иванова – началник отделение по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Евгени Генков

Д-р Роберто Василев Гурков

Д-р Георги Данаилов

Д-р Николай Качев

доц Лилия Иванова - началник отделение по анестезиология и интензивно лечение
Д-р Евгени Генков
Д-р Роберто Василев Гурков
Д-р Георги Данаилов
Д-р Георги Данаилов
Д-р Николай Качев
Д-р Николай Качев