Управление

Д-р Христо Мазнейков - Управител и началник клиника "Ортопедия и травматология"

Специалист ортопед-травматолог с над 30 години практика в областта на артроскопската хирургия. Професионалната си кариера започва през 1982 година като ординатор по хирургия в сектор по ортопедия и травматология към Районна болница, гр.Петрич, от 1983 г. е назначен за ординатор в Институт “Пирогов”, а от 01.05.1985 г. е избран за научен сътрудник към Институт “Пирогов”, от 1989 до 2000 г. е научен сътрудник І ст.в Дианабад – Клиника по спортна травматология и ортопедия, от 1.01. 2001 г. е избран за научен сътрудник І ст. в Клиника “Долен крайник” на Института по ортопедия и травматология, Горна баня. През 1994 година заедно с д-р Мазнейкова регистрират Медицински център“Света София” за упражняване на частна медицинска дейност в областта на АГ, ортопедия и травматолотия и вътрешни болести. През 2006 г. откриват Многопрофилна болница за активно лечение „Света София“, където д-р Мазнейков изпълнява длъжността началник Клиника по ортопедия и травматология и управител.

Доц. д-р Валентина Мазнейкова, д.м. – Заместник управител и началник клиника по АГ

Специалист акушер-гинеколог с над 30-годишен опит в областта на високо-рисковата бременност, ултразвуковата диагностика и пренаталната медицина. Започва кариерата си като лекар през 1982 г., преминавайки през различни позиции: ординатор по акушерство и гинекология в Районна болница (гр. Петрич), младши, старши и главен асистент в Катедра по АГ при НИАГ (гр.София), главен административен асистент към Специализирана акушерска клиника “Майчин риск”, СБАЛАГ “Майчин дом”, МУ ( гр. София). Доктор на науките. Доцент по акушерство и гинекология. Има множество специализации в България и чужбина и богата преподавателска и лекторска дейност. През 1992 г., заедно с д-р Христо Мазнейков регистрират МЦ „Света София”. През 2006 г. откриват Многопрофилна болница за активно лечение „Света София“, където д-р Мазнейкова е началник Клиника по акушерство и гинекология и заместник управител.

д-р Михаил Зортев - Прокурист

Михаил Зортев е завършил Медицинския университет в София, специализирал е хирургия. В болницата в Кюстендил работи от 1989 г., където през последните осем години до 2010 година е управител, а от октомври 2010 г. за осем месеца е зам.-министър на здравеопазването в екипа на министър Стефан Константинов. Има специализации по социална медицина и здравен мениджмънт. Д-р Зортев изпълнява длъжността Прокурист.

д-р Явор Дренски - Консултант

Д-р Дренски е завършил медицина през 1992 година в МУ – София. Медицинското му образование продължава със специализация по Акушерство и гинекология. Работил е 8 години като лекар, 3 от които в Либия. Д-р Дренски е завършил магистърска програма по „Здравен мениджмънт“ през 2009 година, има магистърска степен по Финанси от 2003 година, преминал е редица специализации в областта на болничния мениджмънт и болничните финанси. Специализирал е в САЩ, Швейцария, Унгария, Великобритания, Япония и др. През 2015 г. д-р Явор Дренски бе отличен с наградата „Болничен мениджър на 2015” на Националните медицински награди. През ноември същата година е удостоен с наградата Мениджър на 2015 година в кампанията на в. Стандарт, Дарик радио и Министерството на здравеопазването „Млад Медик“ за активна подкрепа в развитието на младите лекари и професионалисти по здравни грижи.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

 

МБАЛ „Света София” декларира, че главна цел на Ръководството и целия персонал на Организацията е да създава и предоставя на своите пациенти продукт, който съответства на техните изисквания за качество и съвременно технологично ниво в областта на:

  • Клиничната и параклиничната диагностика
  • Активното лечение
  • Рехабилитацията и възстановяването
  • Медицинските научни изследвания и разработки

МБАЛ „Света София” непрекъснато повишава нивото на удовлетвореност на пациентите, проучва техните потребности, изисквания и предложения, като използва това за подобряване характеристиките на продукта и усъвършенстване на Интегрираната система за управление на качеството и информационната сигурност.

МБАЛ „Света София” се стреми да не допуска създаване и предлагане на продукти с отклонение. Целта е 100% изпълнение на договорите с НЗОК, защита на интересите на пациентите и удовлетворяване на техните медицински потребности.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА  ПО  ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

 

Системата за управление на информационната сигурност (СУИС) на МБАЛ „Света София” включва рамка, в която ясно са дефинирани целите и принципите на информационната сигурност, като едновременно с това създава ясни критерии за оценка на риска. СУИС е съобразена с всички бизнес, правни и нормативни изисквания на процесите по постигане на необходимото ниво на доверие, договорните задължения за осигуряване на сигурност и отговаря на стратегическия контекст за управление на риска в Организацията.

МБАЛ „Света София” декларира, че главна цел на Ръководството и целия персонал е да създава доверие, като предоставя на своите пациенти, партньори и заинтересовани лица продукт, който да съответства на техните изисквания за сигурност,  като едновременно с това гарантира конфиденциалност, цялостност и достъпност до информационните активи, осигуряващи процесите на:

Клиничната и параклиничната диагностика;

Активното лечение;

Рехабилитацията и възстановяването;

Медицинските научни изследвания и разработки.

МБАЛ „Света София” се стреми да осигури 100% сигурност на информационните активи, касаещи процесите и създаваните продукти.

МБАЛ „Света София” ясно определя информационната сигурност, нейните цели, области и степени на важност, като механизъм за осигуряване и/или използване на информацията. На тази база Организацията планира ефективни механизми за контрол, които гарантират постигането на поставените цели и се основават на основните принципи на информационната сигурност.

МБАЛ „Света София” непрекъснато повишава нивото на информационната сигурност и защитава информацията от широк диапазон заплахи, за да гарантира непрекъснатост на процесите, защита на бизнес интересите и повишаване конкурентността, доверието и деловите възможности на Организацията.

МБАЛ „Света София” непрекъснато изучава и внедрява най-новите научно-технически достижения в Системата за управление на информационната сигурност.

МБАЛ „Света София” поддържа екип от международно утвърден, високо квалифициран, специализиран и мотивиран персонал, който изпълнява на съвременно и професионално ниво всички задачи по обезпечаване на информационната сигурност. Ние се стремим всеки служител да осъзнава важността на своите действия и да участва активно в процеса на усъвършенстване на Системата за управление на информационната сигурност.

МБАЛ „Света София” внедрява, поддържа и усъвършенства интегрирана система за управление на качеството и сигурността, съответстваща на изискванията на ISO 9001:2000; ISO 27001:2005; и други български и международни стандарти и норми.

МБАЛ „Света София” непрекъснато изучава и предлага на пациентите най-новите научно-технически достижения в професионалната сфера на дейност.

МБАЛ „Света София” поддържа екип от високо квалифициран, специализиран и мотивиран персонал, който в срок и професионално решава всички проблеми на пациента. Ние се стремим всеки здравен работник да бъде експерт в своята работа и да осъзнава важността на своите действия по отношение удовлетворяването на изискванията на пациентите, при осигуряването  на правно съответствие на процесите и гарантиране на просперитета на Организацията.

МБАЛ „Света София” внедрява, поддържа и усъвършенства интегрирана система за управление на качеството и сигурността, съответстваща на изискванията на ISO 9001:2000; ISO 27001:2005; и други български и международни стандарти и норми.